Samverkande myndigheter

I den fysiska planeringen och hushållningen med mark och vatten är många myndigheter inblandade och deras roller ser olika ut.

Riksintressemyndigheter enligt hushållningsförordningen

Boverket ansvarar för att ha nationell uppsikt över hushållning med mark- och vattenområden, medan Länsstyrelserna ansvarar för den regionala uppsikten.

För sektorsvis uppsikt över hushållning med mark och vatten ansvarar respektive sektorsmyndighet enligt tabellen nedan.

Riksintresse för Ansvarig myndighet
Yrkesfisket Havs- och vattenmyndigheten
Naturvården Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten
Friluftslivet Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten
Kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet
Fyndigheter av ämnen eller material Sveriges geologiska undersökning
Anläggningar för industriell produktion Tillväxtverket
Anläggningar för energiproduktion och energidistribution Statens energimyndighet
Anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Strålsäkerhetsmyndigheten
Anläggningar för kommunikationer (trafikslagen) Trafikverket
Anläggningar för kommunikationer (elektronisk) Post- och telestyrelsen
Anläggningar för avfallshantering Naturvårdsverket
Anläggningar för vattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten
Totalförsvarets anläggningar Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Planerande myndigheter och verk

Tre myndigheter har uppdrag att ta fram planer:

  • Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar för havsplaner.
  • Trafikverket ansvarar för Nationell transportplan.
  • Svenska kraftnät ansvarar för nätutbyggnadsplaner.

Myndigheter som relaterar till andra kapitlet i Plan- och bygglagen

Myndigheterna nedan har uppdrag som relaterar till andra kapitlet i Plan- och bygglagen. Nationella redaktionen för planeringskatalogen har regelbundna avstämningar med respektive myndighet för att säkerställa att det är rätt underlag i planeringskatalogen.

Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
SMHI
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska kraftnät
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Vattenmyndigheterna