Exportera underlag sparar tid

Planeringskatalogens funktion Exportera underlag hjälper dig att snabbt och enkelt ställa samman en lista över nya och reviderade planeringsunderlag som berör statliga och mellankommunala intressen i en kommun. Funktionen bygger på fördefinierade sökningar och filtreringar i Planeringskatalogen som genom ett par knapptryckningar landar i en strukturerad presentation i ett excelark. Listan går att att sortera och redigera efter behov.

Med hjälp av funktionen kan länsstyrelsens handläggare både spara tid och få en mer enhetlig hantering när de ska ta fram länsstyrelsens underlag till kommunens planeringsstrategi. Även tillhandahållandet av planeringsunderlag i samband med handläggning av översiktsplaner och detaljplaner blir enklare.

Därför ska Länsstyrelsen ta fram underlag till kommunens planeringsstrategi

Enligt 3 kapitlet, 26 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska också lämna ett sådant underlag när kommunen begär det.

Underlagen är viktiga för kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska inte förhålla sig till planens aktualitet men redovisa vilka, nya eller ändrade, statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse.

I underlaget ska länsstyrelsen ange: 

 1. hur de statliga och mellankommunala intressena förhåller sig till översiktsplanen, och
 2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

   

När du startar funktionen får du ange ett datum som avgränsar hur gamla underlag du vill få med, och du får ange vilken kommun det gäller.

Så här fungerar ditt exporterade Excel-dokument

Nedan berättar vi mer om de fördefinierade sökningarna i Planeringskatalogen som exporteras in under varje flik i Excel-dokumentet. Du hittar även en förklaring till sökningen vid huvudrubriken på varje flik. Under varje flik sammanställs aktuella underlag för respektive ämne. Underlagets titel är en klickbar länk som leder till planeringsunderlaget i Planeringskatalogen.

För varje planeringsunderlag finns information om titel, beskrivning, resurstyp, aktualitetsdatum, ansvarig organisation, planeringsstatus, sakområde och geografisk nivå.

Det går att filtrera på kolumnerna resurstyp, planeringsstatus och sakområde på de flesta flikar. Information om hur och var du filtrerar finns på varje flik. Listan går att redigera och det finns även möjlighet att kommentera varje underlag i kolumnen ”kommentar”. Underlaget kan sparas ner på din dator men sparas inte i Planeringskatalogen.

Excel-dokumentet består av underlag exporterade utifrån följande fördefinierade sökningar:

 • Fysiska planer. Visar underlag som har planeringsstatus fysiska planer och som helt eller delvis överlappar kommunen. Ingen avgränsning på datum görs utan alla gällande planer kommer med.
 • Mellankommunala frågor. Visar underlag som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen och som dessutom innehåller ordet ”mellankommunal”.
 • Mark- och vattenregleringar. Visar underlag med planeringsstatus mark- och vattenregleringar som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Allmänna råd. Visar underlag med planeringsstatus allmänna råd som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Mål och strategier. Visar underlag med planeringsstatus mål och strategier som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Riksintressen. Visar både underlag med planeringstatus vägledningar som innehåller ordet ”riksintresse” och underlag med planeringsstatus riksintresse 3 kapitlet eller 4 kapitlet. Samtliga överlappar helt eller delvis kommunen.
 • Miljökvalitetsnormer. Visar underlag som innehåller ordet ”miljökvalitetsnormer” eller har ett eller flera av sakområdena luftkvalitet, vattenkvalitet eller buller under Miljö, hälsa och säkerhet. De överlappar helt eller delvis kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Hälsa och säkerhet. Visar underlag som har ett eller flera av sakområdena, förorenad mark, buller, strålning, ras skred och erosion, översvämning, farlig verksamhet, farligt gods under Miljö, hälsa och säkerhet. De överlappar helt eller delvis kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • LIS-områden och strandskydd. Visar underlag som innehåller ordet ”strandskydd” och har en eller flera av planeringsstatusarna mark- och vattenregleringar, allmänna råd, vägledningar och handböcker. De överlappar helt eller delvis kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Övriga allmänna intressen. Visar underlag med planeringsstatus övriga allmänna intressen som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.


Filen innehåller också flikar med våra två lägsta planeringsstatusar. Dessa påverkar normalt inte en planeringsstrategi, men de gör funktionen mer användbar:

 • Analyser. Visar underlag med planeringsstatus analys som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.
 • Fakta. Visar underlag med planeringsstatus fakta som helt eller delvis överlappar kommunen och har ett aktualitetsdatum som är nyare än det som skrevs in vid sökningen.