Om Planeringskatalogen

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe. Underlagen kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor.

Bakgrund

Statens roll i den fysiska planeringen är att styra mot en global hållbar utveckling – Agenda 2030-målen – genom nationella mål för olika politiska områden och utpekande av anspråk för så kallade riksintressen. Via målen för de olika samhällsintressena ger staten ramar för den kommunala och regionala planeringen.

Länsstyrelsen företräder statens intressen i de kommunala och regionala planeringsprocesserna. Som en del av detta uppdrag ska länsstyrelserna enligt Plan- och bygglagens (PBL) och miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillhandahålla statligt planeringsunderlag om de olika samhällsintressena och tillvarata de statliga intressena i planeringen.

Syfte

Planeringskatalogen finns för att:

  • Ge planerare tillgång till de planeringsunderlag och vägledningar som de behöver.
  • Samordna och effektivisera arbetet med planeringsunderlag och vägledningar för fysisk samhällsplanering på länsstyrelserna och andra myndigheter.
  • Underlätta och stötta dialogen mellan stat och kommun kring översiktsplanering och i detaljplanering.
  • Ge praktiskt verktygsstöd åt de lagstadgade uppgifterna och processerna i PBL samt miljöbalken när det gäller hållbar utveckling och markanvändning.

Både en webbtjänst och ett verktyg

Statliga myndigheters underlag samlas in till Planeringskatalogen genom att länkar skördas. Planeringskatalogen innehåller metadata och länkar. Informationen i sig lagras och förvaltas ”vid källan”, alltså hos ansvarig myndighet. Materialet kategoriseras utifrån juridisk relevans, så kallad planeringsstatus. Genom länkarna når du statligt underlag i form av webbsidor, dokument, databaser samt tillhörande eller fristående GIS-underlag.

Den nationella redaktionen och de regionala redaktionerna på varje länsstyrelse, ansvarar bland annat för att innehållet uppdateras och att kategoriseringen utifrån planeringsstatus kvalitetsgranskas löpande. Nationella redaktionen ansvarar även för verktygets funktion och anpassning till lagstiftning och nya behov.

Har du frågor om Planeringskatalogen?

Om du undrar något eller har synpunkter så får gärna kontakta Länsstyrelsernas nationella redaktion för Planeringskatalogen.

Skicka ett mejl till oss: planeringskatalogen@lansstyrelsen.se