Manual för Planeringskatalogen

Planeringskatalogen innehåller en mängd avancerade sökfunktioner som gör det möjligt för dig att filtrera ut underlag och förstå vilken status det har. I den här manualen går vi igenom alla sökfunktionerna och berättar hur de fungerar. Du hittar snabbt till ett specifikt avsnitt genom innehållsförteckningen till höger.

Sökmenyn

I sökgränssnittet för Planeringskatalogen finner du sökpanelen till vänster (1). Träfflistan, alltså resultatet av den sökning du gjort, finns till höger (2).

Skärmklipp från Planeringskatalogen

I Planeringskatalogen finns en mängd avancerade sökverktyg som går att kombinera för att du ska få en så bra avgränsning som möjligt i din sökning. Exempelvis kan du söka på en specifik myndighet och välja ett sakområde samt att du bara vill se geodata från den myndigheten. Träfflistan uppdateras i realtid när du bockar i dina sökkriterier och efter varje sökkriterie anges det inom parentes hur många planeringsunderlag som finns inom det kriteriet. Dessa siffror uppdateras dynamiskt när sökkriterier kombineras.

Högst upp i listen på sidan finns även möjligheten att välja vy. Klicka på Välj vy och välj mellan sökvy och enkel vy. Sökvyn är förinställd och visas i katalogen om du inte gjort något val. I enkel vy visas alla poster i träfflistan i expanderat läge så att du snabbt får en överblick över beskrivningarna för de planeringsunderlag du sökt fram.

Planeringsstatus analyser och faktaunderlag visas inte automatiskt. Det är för att hålla nere antalet träffar när en sökning påbörjas och de betraktas mer som fördjupningsmaterial. Om du vill se dessa kategorier behöver du bocka i kryssrutorna för dem i sökpanelen. Du kan också ”kryssa bort” dessa inverterade sökvillkor som är markerade i orange färg överst i träfflistan.

Geografisk sökning

Vanligtvis är planeringsunderlag inom ett specifikt geografiskt område i landet den mest intressanta utgångspunkten vid en sökning i Planeringskatalogen. Vi rekommenderar därför att du alltid börjar med att göra en geografisk avgränsning för sin sökning.

Exempel på geografisk sökning.

Geografisk sökning finns överst i sökpanelen. Börja skriva namnet på en kommun, län eller avrinningsområde så kommer förslag till avgränsning. Bocka i önskad avgränsning. I kartan ser du en visuell avgränsning för din sökning. Det går också att göra flera avgränsningar, till exempel om du vill se underlag från flera olika kommuner. Gör en avgränsning i taget. Valda avgränsningar syns i listen ovanför träfflistan till höger.

 

I Planeringskatalogen är alla planeringsunderlag försedda med en geometri. Det innebär att när du gör din avgränsning får du träff på alla rapporter, geodata, webbsidor med mera som har en geometri som matchar den geografiska avgränsning som du gjort. Det finns verktyg ovanför kartan för att zooma, panorera eller expandera kartfönstret till fullskärm. 

OBS! Om du klickar på ”visa kartan i fullskärm” finns det ytterligare några verktyg för att spara karta, öppna sparad karta, lägga till wms-tjänst samt ladda upp en egen geometri (shapefil) för avgränsning av sökområde. Observera dock att Planeringskatalogen inte är ett webbgis i traditionell mening.

Fritextsökning

Du kan såklart också göra en fritextsökning i katalogen, oavsett om du har gjort en geografisk avgränsning eller inte. Du kan söka på:

  • ord i titel
  • beskrivning
  • sakområde
  • nyckelord

Fritextsökning sker enbart på hela ord och inte delar av ord. Om du först har gjort en geografisk avgränsning sker fritextsökningen utifrån den avgränsningen. När du söker med fritext sorteras träfflistan med ord i titel överst, sedan beskrivning, nyckelord och sist sakområde. Om flera av dessa kriterier är uppfyllda prioriteras underlaget upp i träfflistan.

Sorteringsordning i träfflistan

Den grundläggande sorteringen när du gör en fritextsökning i Planeringskatalogen är att träfflistan sorteras efter bästa träff i text. Det innebär att sorteringen görs efter träffar på ord i titel, beskrivning, nyckelord och sakområde hamnar högst upp i träfflistan.

Om du istället börjar med en geografisk avgränsning sorteras träfflistan efter bästa träff i karta. Det innebär att de underlag vars täckningsområde stämmer bäst överens med det område du sökt på hamnar överst i träfflistan. Om du till exempel har sökt på en viss kommun så hamnar de underlag som har ett täckningsområde som liknar kommunens yta högst upp i träfflistan. 

Om du gör en geografisk avgränsning följt av en fritextsökning så ändras sorteringen efter bästa träff i text. Fritextsökning med bästa träff i text har alltså högre prioritet i sorteringen än bästa träff i karta.

Observera att det går att kombinera en stor mängd sökkriterier som då tillsammans avgränsar sökningen.

Du kan själv ändra sortering. Det gör du i funktionen Sorterat på som du finner ovanför träfflistan. Där går det även att sortera efter Planeringsstatus eller Originalsortering. Det sistnämnda innebär att nationella underlag hamnar överst i träfflistan, sedan regionala underlag och sist lokala underlag. Underlagen sorteras i bokstavsordning.  

Bild som visar hur du ändrar sortering.

Geografisk nivå

Alla planeringsunderlag har en klassificering för geografisk nivå. Denna är indelad i tre kategorier: lokal nivå, regional nivå och nationell nivå. Detta gör att du kan avgränsa din sökning på underlag inom en viss geografisk skala. 

Lokal nivå berör en eller flera kommuner. Regional nivå omfattar ett eller flera län och nationell nivå är bara sådant underlag som är av nationell dignitet, alltså giltigt för alla geografiska nivåer. Efter varje kategori finns en parentes som anger hur många planeringsunderlag som finns inom respektive kategori. Denna siffra är dynamisk och förändras allteftersom man anger fler sökkriterier.

Olika geografiska nivåer.

Planeringsstatus

Planeringsstatus kan beskrivas som en fallande skala för hur juridiskt bindande ett planeringsunderlag är. 

Högst planeringsstatus är mark- och vattenregleringar som man måste förhålla sig till enligt lag, medan faktaunderlag som kan bestå av exempelvis inventeringar av olika slag har en lägre planeringsstatus. Efter varje kategori finns det angivet inom parentes hur många planeringsunderlag som finns inom kategorin. Denna siffra är dynamisk och förändras allteftersom man anger fler sökkriterier.

Läs mer om varje status nedan.

Olika typer av planeringsstatus.

Juridiskt bindande bestämmelser, utfärdade enligt lag, som anger hur mark- och vattenområden får användas och utnyttjas. Exempel är naturreservat, biotopskydd och vattenskyddsområden.

Föreskrifter är bindande regler som preciserar lagar från riksdagen och förordningar från regeringen. De utfärdas av statliga myndigheter efter bemyndigande i förordning och publiceras i myndigheternas författningssamling.

Planer för mark- och vattenanvändning och rumslig utveckling. Planerna är inte juridiskt bindande för enskilda men de bör vara, eller avses bli, politiskt antagna av en kommun, region, regionförbund eller landsting. De kan också bli beslutade av en statlig myndighet. Exempel på fysiska planer är översiktsplaner och regionplaner.

Redovisning av områden som centrala verk pekat ut som riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken och områden som omfattas av geografiska hushållningsbestämmelser enligt 4 kapitlet miljöbalken samt beskrivningar till dessa.

Beskrivningar och geografiska avgränsningar av områden som bedöms ha sådana egenskaper att de är av allmänt intresse enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och som därför bör beaktas i den fysiska planeringen.

Redovisar ett nationellt eller regionalt mål som bör beaktas i samhällsplaneringen, till exempel Miljömålen och Jämställdhetsmålen.

Skrifter, webbsidor, ljud- och bildupptagningar, etc. som innehåller instruktioner eller råd om hur planering bör eller kan gå till, hur hänsyn till ett intresse bör tas i planeringen, eller på annat sätt ger stöd i planeringsprocesserna.

Beskrivningar och geografiska avgränsningar av områden som bedöms ha speciella värden eller egenskaper, som kan påverka planering och byggande, men som inte kan klassas som övriga allmänna intressen eller riksintressen. Analyser baseras på faktaunderlag men innebär även någon form av slutsats eller ställningstagande kring det område som analyserats.

Beskrivning av områden eller förekomst av företeelser, arter med mera som inte innehåller värdering eller råd om mark- och vattenanvändning.

Sakområden

Sakområden är uppdelade i 14 huvudkategorier. Några av dessa innehåller en eller två undernivåer. Klicka på den lilla pilen framför respektive sakområde för att expandera listan med eventuella underkategorier. Efter varje kategori finns angivet inom parentes hur många planeringsunderlag som finns inom kategorin. Denna siffra är dynamisk och förändras allteftersom man anger fler sökkriterier.

Exempel på olika sakområden.

Typ av distribution

Här kan du göra en avgränsning om du bara är intresserad av att söka på rapporter, geodata eller webbsidor. Liksom andra sökmöjligheter i katalogen går denna att kombinera med övriga sökkriterier.

Olika typer av distribution.

Ansvarig organisation

Under ansvarig organisation kan du välja att söka efter en eller flera myndigheters planeringsunderlag. Liksom andra sökmöjligheter i katalogen går denna att kombinera med övriga sökkriterier.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

Utgiven

Funktionen Utgiven finns för att hitta underlag som producerats (eller reviderats) inom en viss tidsperiod. Det kan vara användbart för dig som söker efter senaste versionen av ett underlag eller vill kontrollera om ett nytt underlag har publicerats sedan du senast kontrollerade detta. Här kan du göra två val: söka på när underlaget är skapat och/eller när det är reviderat.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

Överblick av sökkriterier

Ovanför träfflistan ser du vilka sökkriterier som du angett. Har du till exempel valt att söka på flera olika kommuner så kommer varje kommun ligga som en blå box här. Du kan ändra din sökning genom att ta bort en eller flera av dem. 

Skärmklipp från Planeringskatalogen

Resultatfönstret

I kolumnhuvudena överst i träfflistan finns också möjligheter att ytterligare filtrera ditt resultat.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

Du kan till exempel klicka på den lilla nedåtpilen i kolumnen Typ och filtrera på den typ av underlag som du vill se (datamängd, dokument, wms-tjänster, webbsior med mera). I kolumnen Titel kan du skriva ord i titeln på ett underlag som du tror eller vet finns i träfflistan. Det går även att filtrera på olika länktyper (typ av distribution), ansvarig organisation, planeringsstatus, datum och geografisk nivå.

Klicka på täckningsområdessymbolen (längst till höger) för respektive underlag för att se underlagets geografiska utsträckning som då visas i kartan.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

När du har filtrerat ner sökningen till ett överblickbart antal träffar är det också möjligt att använda en funktion som expanderar dessa poster så att du kan läsa underlagens beskrivningar. Växla mellan expanderad och minimerad visning genom de två knapparna i listen ovanför sökkriterierna.

För att visa beskrivningen för ett enskilt underlag klickar du på raden så att den expanderas. 

För att visa all metadata för en specifik post klickar du på visa metadata i det expanderade läget. Du kan också högerklicka på underlaget och välja visa metadata.

Visa-menyn

I menyn Visa i listen ovanför träfflistan finns ett antal användbara funktioner för hur träfflistan visas.

Under kolumner kan du välja att bocka i eller ur vilka kolumner som du vill se eller inte se. 

Du kan markera alla rader eller avmarkera alla rader (träffar) i din sökning. Detta kan vara användbart att kombinera med funktionen länk till valda poster som också finns i denna meny. Då skapas en sökning med de träffar som du markerat och en webblänk genereras som du kan spara eller skicka till någon som du vill dela dina valda sökträffar med. 

Länk till sökning fungerar ungefär på samma sätt, en webblänk skapas med de valda sökkriterier som du angett. Webblänken kan du sedan skicka till någon i ett mejl.

Tips! Du kan även klistra in webblänken till din sökning i en ny flik i din webbläsare och skapa ett bokmärke för just denna sökning. Då kan du öppna din sökning vid senare tillfälle och se om det har tillkommit något nytt eller uppdaterat underlag sedan du senast gjorde din sökning.

Högerklicksmenyn

Genom att högerklicka på ett eller flera valda underlag så kan du se ett underlags metadata och/eller exportera dessa till Excel. 

Bocka i den lilla rutan till vänster på raden för varje valt underlag och högerklicka. För ett enskilt underlag kan du nu välja Visa metadata och all metadata visas för just den posten. I högerklicksmenyn kan du också välja att exportera metadata för de poster du markerat till Excel. Då får du en enkel lista med grundläggande metadata för de poster som du har valt. I listan finns det också en länk till respektive post i Planeringskatalogen.

Du kan skapa egna listor för planeringsunderlag genom att högerklicka på ett eller flera underlag och välja Lägg till post(er) i lista. Dessa listor hittar du sedan under Favoriter överst i resultatfönstret (läs mer i avsnittet Favoriter). Listan sparas lokalt på din dator via en så kallad coockiefil.

Relaterade underlag

Ett planeringsunderlag kan vara relaterat till ett eller flera andra planeringsunderlag. Det innebär att de är producerade i samma sammanhang och bör läsas och användas tillsammans i planeringen.

Det kan till exempel vara en rapport som är publicerad som ett eget planeringsunderlag men som har bilagor som även dessa utgör egna planeringsunderlag. De finns alltså som olika poster i Planeringskatalogen.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

En blå triangel i träfflistan indikerar att underlaget ingår i en relation med fler underlag. Klicka på den blå triangeln för att söka fram samtliga relaterade underlag.

Grundprincipen är att ett planeringsunderlag bara kan ingå i en relation och inte i flera.

Favoriter - spara listor och sökningar

Ovanför träfflistan finns fliken Favoriter. Här finns dina sparade sökningar och listor.

Du kan spara en lista på två sätt: markera ett eller flera underlag, högerklicka och välj Lägg till post(er) i lista. Alternativt klicka på fliken Favoriter och välj Spara valda poster som ny lista.

För att spara en sökning väljer du Spara aktuell sökning till favoriter överst i fliken Favoriter. När du har sparat sökningen hamnar den under Mina sparade sökningar.

I samma fönster, ovanför Mina sparade listor kan du välja att:

  • öppna en sparad lista eller sökning,
  • ta bort lista/fråga,
  • dela sökningar eller listor via en länk (URL).
 
Skärmklipp från Planeringskatalogen

Grupperingsordning (avancerad sökfunktion)

Grupperingsval är ett mer avancerat sökverktyg för att filtrera din resultatlista. Funktionen används för att visa resultat i en hierarkisk trädstruktur. Verktyget finns infällt mellan sökpanelen och träfflistan.

Börja med att välja grupperingsordning genom att klicka och dra de fyra rubrikerna i den ordning du vill ha dem.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

I bilden nedan ser du ett exempel på hur en sådan gruppering skulle kunna se ut i grupperingsträdet (nedanför grupperingsordningen) och hur resultatet visas i träfflistan. Genom att ”klicka dig ner” i grupperingsträdet kan du filtrera fram till olika sökningar på ett snabbt och effektivt sätt.

I det här fallet har vi filtrerat fram underlag från Länsstyrelsen i Västra Götaland med planeringsstatus Analyser och sakområde Natur, kulturmiljö och friluftsliv. Sist i grupperingen ser vi från vilka år det finns underlag (och hur många inom parentes) för just den här grupperingen.

Skärmklipp från Planeringskatalogen

Innehållsförteckning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.